Herroepingsrecht

(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de diensten overeenkomst.”

1. Overeenkomst

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Faye Instituut met maatschappelijke zetel te Beverestraat 60 B-9700 Oudenaarde  en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0820.996.320 ARWEN BVBA (Hierna: “Faye Instituut”).

1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan Faye Instituut – faye.be om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Faye Instituut behoudt zich het recht om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Verzending

2.1. Artikelen worden verzonden via Bpost. De bestellingen worden verzonden binnen 3 à 5 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom door Faye Instituut.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Uitoefening van het herroepingsrecht

4.1 Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, mits de oorspronkelijke verpakking van het product onbeschadigd is.

De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.

Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

5. Betaling

5.1. Alle goederen blijven eigendom van Faye Instituut tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

6. Afbeeldingen en specificaties

6.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van faye.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

7.1. Faye Instituut is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Faye Instituut evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8. Garantie

8.1. Faye Instituut garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

9. Klachtenafhandeling

9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Faye Instituut in behandeling worden genomen.

9.2. De klant dient een klacht schriftelijk via de mail aan faye.be kenbaar te maken.

9.3. Faye Instituut zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Faye Instituut zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.

10. Toepassing recht en geschillencommissie

10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Faye Instituut is het Belgische recht van toepassing.